Algemene voorwaarden AppleSupport.me

Algemene voorwaarden AppleSupport.me / CustomMadeMac.nl

1. Algemeen

In deze algemene opdrachtvoorwaarden wordt verstaan onder
‘opdrachtnemer’, ‘wij’ en ‘ons’: AppleSupport.me / CustomMadeMac.nl
‘opdrachtgever’: de wederpartij van AppleSupport.me / CustomMadeMac.nl bij de overeenkomst als opdrachtgever of anderszins.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 2.2

Deze algemene opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten welke door opdrachtnemer worden gegeven respectievelijk aanvaard, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen.
Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daarbij vóór het aangaan van enige overeenkomst onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt. In het laatste geval zal geen overeen-komst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

3. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst en opdracht

3.1 Al onze aanbiedingen, offertes en tarieven zijn vrijblijvend.
3.2 De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door partijen dan wel vanaf de dag dat de

opdrachtgever onze bevestiging tot acceptatie van de opdracht heeft ontvangen.
3.3 Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtnemer bevoegd gebruik te maken van de diensten van derden, tenzij partijen bij het sluiten van de

overeenkomst anders zijn overeengekomen.

4. Prijzen en betaling

 1. 4.1  De honorering van de opdrachtnemer geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uurtarieven. De opdrachtnemer is gerechtigd zijn uurtarieven en/of honoraria die, eventueel krachtens de overeenkomst op andere basis worden vastgelegd, door indexering aan te passen aan de geldontwaarding. Wijziging in de uurtarieven en honoraria geschiedt eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Verhogingen als in de vorige volzin bedoeld worden pas berekend nadat zij aan de opdrachtgever zijn meegedeeld.
 2. 4.2  Tenzij anders is vermeld, is het overeengekomen honorarium of uurtarief exclusief BTW, reis-, verblijfs-, transport-, verzekerings- en materiaalkosten.
 3. 4.3  Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Indien binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum nog geen volledige betaling heeft plaats gevonden, worden alle nog verschuldigde bedragen zonder dat sommatie, ingebreke-stelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, terstond in hun geheel opeisbaar en wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te verkeren.
 4. 4.4  Met ingang van de dag van verzuim, zoals hier boven is bedoeld, wordt de opdrachtgever over het te laat betaalde bedrag een kredietbeperking van 2% opgelegd, onverminderd ons recht om eventuele incassokosten eveneens in rekening te brengen.
  Per nagezonden factuur betreffende de nog te betalen kredietbeperking, zullen administratie kosten van € 12,50 aan de opdrachtgever doorberekend worden.
 5. 4.5  Alle betalingen aan opdrachtnemer geschieden zonder kortingen of compensatie op de bankrekening van opdrachtnemer danwel contant ten kantore van opdrachtnemer danwel aan door opdrachtnemer aangewezen derde(n).

5. (Advies)opdracht

 1. 5.1  Iedere aan ons gegeven opdracht wordt geacht een
  afzonderlijke opdracht te zijn, welke wordt beheerst door deze algemene opdrachtvoorwaarden, tenzij bij het aangaan van een opdracht is overeengekomen dat een aantal afzonderlijke opdrachten als één geheel moet worden beschouwd.
 2. 5.2  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal een opdracht tot advies bestaan uit het op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens maken van een technisch advies overeenkomstig de wensen van c.q. de mogelijkheden bij de opdrachtgever.
 3. 5.3  Het door ons aan een opdrachtgever verleende advies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen, ervan uitgaande dat de in het kader van de opdracht tot advies door opdrachtgever verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
 4. 5.4  Wij zijn niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen, die in verband met de uitvoering van het advies door welke oorzaak dan ook voor de opdrachtgever of derden ontstaan indien de uitvoering van het opgestelde technische advies niet direct of indirect door ons maar door derden wordt uitgevoerd.

6. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. 6.1  In geval van omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen en die niet aan ons zijn toe te rekenen (hierna: overmacht) worden onze verplichtingen opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden zoals onder andere: het niet meer kunnen gebruiken van apparatuur en materialen van derden wegens diefstal, sabotage, brand, e.d.: het wegens staking of soortgelijke omstandigheden niet kunnen betreden van de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd; het ten tijde van het uitvoeren van de opdracht voorvallen van een ongeval; maatregelen van overheidswege e.d.
 2. 6.2  Indien wij voor het tijdstip van intreden van overmacht reeds
  gedeeltelijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst heb-
  ben voldaan dan wel de mogelijkheid hebben daaraan te
  voldoen zijn wij gerechtigd het reeds gepresteerde c.q. te presteren afzonderlijk te factureren.

7. Wanprestatie en aansprakelijkheid

 1. 7.1  Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling aanvraagt, in dien hij onder curatele wordt gesteld, indien hij mocht komen te overlijden, indien hij overgaat tot algehele liquidatie van

  zijn zaken of bedrijf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, indien ten laste van de opdrachtgever beslag van welke aard dan ook, hetzij executoriaal hetzij conservatoir, wordt gelegd en in algemene zin in al die gevallen waarin na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn genomen die ons goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, hebben wij het recht om de door ons met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden c.q. te wijzigen door een schriftelijke verklaring aan opdrachtgever zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist dan wel nakoming van haar verbintenis op te schorten, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses.

 2. 7.2  Indien partijen voor de uitvoering van de opdracht een vaste prijs zijn overeengekomen is de opdrachtgever het gehele bedrag verschuldigd indien de opdracht om welke reden dan ook, geen doorgang kan vinden en opdrachtgever dit pas 14 dagen of een kortere periode voor de uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer meedeelt. Indien deze mededeling een maand tot 15 dagen voor de uitvoering van de opdracht wordt gedaan is

opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Zijn partijen overeengekomen dat op uurbasis zal worden gedeclareerd is opdrachtgever te allen tijde verplicht alle door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte uren en kosten te vergoeden. Eén en ander tenzij door de partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen.

 1. 7.3  Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid met betrek- king tot de door opdrachtgever geleden schade indien deze
  het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming in de

  nakoming van onze verbintenis ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd.

 2. 7.4  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het
  niet functioneren van apparatuur c.q. materialen welke opdrachtgever van derden heeft betrokken.
 3. 7.5  Behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van ons of onze werknemers is toegebracht is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade
  steeds uitgesloten.
 4. 7.6  In alle gevallen waarin wij gehouden zijn tot betaling van
  schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de hoogste van
  de twee factoren: hetzij totaalbedrag van de opdracht waarbij de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar aan ons te zake wordt uitgekeerd, voorzover volgens een dwingend wettelijke regeling niet anders is bepaald.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 8.2 Alle geschillen en vorderingen uit hoofde van de

overeenkomst en nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zijn met uitsluiting van alle andere gerechtelijke colleges onderworpen aan het oordeel van de bevoegd rechter in Amsterdam.